Referat fra generalforsamling 17. marts 2019 – 13.00-14.30

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde forslået Egon Bjørn Andersen, Herning som dirigent. Han blev valgt med akklamation.

2. Formandens beretning

Beretningen blev gennemgået af formand Marius Reese (MR). Beretningen kan ses her.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Leon Dalgaard gennemgik regnskabet som blev godkendt uden bemærkninger. Regnskabet kan rekvireres ved formanden eller kasseren.

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

Budget for 2019 blev godkendt.

Bestyrelsen havde forslået en forhøjelse af det årlige kontingent fra 600,- til 720,- kr. Efter nogle få positive kommentarer til forhøjelsen, blev det godkendt uden nogen ønskede det til afstemning.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg:
Leon Dalgaard
 blev genvalgt
Viggo Mogensen m
odtog ikke genvalg

Opstillet af medlemmer:
Bent Damsgaard
 blev valgt

Suppleanter:
Kirsten Klærke-Hansen blev
 genvalgt
Steen Hansen blev genvalgt

Leon Dalgaard, Bent Damsgaard og suppleanter valgt med akklamation.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen havde valgt at foreslå Carsten Bertelsen. Valgt med akklamation.

7. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indleveret forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen. Ligeledes var der ikke indleveret forslag til ændringer af vedtægter.

Bestyrelsen havde en række forslag til ændringer af vedtægterne som blev gennemgået.  Alle de foreslåede ændringer blev vedtaget, men enkelte mindre sproglige justeringer. Vedtægterne som blev godkendt findes på hjemmesiden.

Det blev understreget, at fremover vil al kommunikation fra bestyrelsen ske gennem Facebook og hjemmesiden.

Vagtplan hænges op på opslagstavlen, og der informeres på Facebook (lukket del kun for medlemmer) og hjemmesiden. Vagtplanen informeres i god tid med mødeplan for de kommende 3 måneder. Det er det enkelte medlems ansvar at holde sig orienteret om hvornår man har vagt. Evt. bytte med andet medlem er ens eget ansvar. Ved fravær uden gyldig grund pålægges et gebyr på 500,-

8. Orientering om aktiviteter i den kommende sæson

MR orienterede om, at den afgåede bestyrelse har arbejdet med etablering af en database, hvor alle bilers data, placering mv. registreres. Det anbefales at fortsætte dette arbejde.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at arrangementer der har til huse i Autogalleriet altid koordineres med bestyrelsen. Der er p.t. allerede planlagt 6 større aktiviteter henover forår og sommer. Der henvises til hjemmesiden og Facebook.

Det forventes at det i løbet af foråret foreligger en ny plan for indretning og udsmykning af Autogalleriet

9. Eventuelt

Vedr. mindre arrangementer med kort varsel (typisk via Facebook) blev der fra flere sider opfordret til at man tilkendegav om man vil deltage, måske deltage eller ikke ønsker at deltage. Derved sikres der et bedre overblik og gennemførelse af arrangementerne.

Et forslag om, at den der har vagten, ringer til næste uges vagt blev drøftet. Umiddelbart fik forslaget ingen tilslutning, da det vil stille den er har vagten ansvarlig for at vagtplanen overholdes fremadrettet jf. at det ens eget ansvar at være orienteret om, hvornår ens vagt er planlagt.

Referent: Finn Pedersen

Privatlivspolitik

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close