Vilkår for vinteropbevaring af køretøjer i Autogalleriet

 1. Lejemålets genstand

1.1. Det lejede udgør en af udlejer nærmere angivet vinteropbevaringsplads i udlejers lokaler med plads til ét køretøj.

1.2. Den lejede vinteropbevaringsplads er beliggende i den til enhver tid af udlejer til formålet benyttede ejendom – p.t. ejendommen Industrivej Syd 1A, 7400 Herning.

 1. Lejemålets anvendelse

2.1. Det lejede må af lejer alene anvendes til opbevaring af et stk. [BIL/MOTORCYKEL] og må ikke anvendes til andet end det aftalte formål. Det i lejemålet til enhver tid opbevarede køretøj skal på forhånd være godkendt af udlejer.

2.2. Lejer er indforstået med, at udlejer anvender de lokaler, hvori vinteropbevaringspladsen er placeret, til udstillingsformål, og at lejers køretøj derfor udstilles over for et bredt publikum. Alene udlejer oppebærer enhver indtægt som følge af denne udstillingsaktivitet.

2.3. Lejer er forpligtet til at sørge for, at det på vinteropbevaringspladsen placerede køretøj er i rengjort og sikker stand på det tidspunkt, hvor køretøjet parkeres i udstillingen. Køretøjet må endvidere ikke være tildækket.

2.4. Lejer er berettiget til at aflevere det af denne lejekontrakt omfattede køretøj på følgende tidspunkter:

De sidste to weekender i oktober.

2.5. Lejer er forpligtet til at afhente det af denne lejekontrakt omfattede køretøj på et af følgende tidspunkter:

De sidste to weekender i marts.

2.6. Udlejer er berettiget til uden forudgående varsel at flytte placeringen af den lejede vinteropbevaringsplads, så længe dette sker inden for rammerne af udlejers lokaler.

2.7. Såfremt der fra arbejdstilsynet og/eller miljømyndigheder, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder af enhver art stilles krav til den lejede vinteropbevaringsplads, for at dette kan anvendes til den af lejer påtænkte brug, vil omkostningerne ved de hertil nødvendige foranstaltninger skulle afholdes af udlejer.

2.8. Udlejer drager omsorg for eventuelle myndigheders nødvendige godkendelse til lejemålets benyttelse.

2.9. Oplagring af andre genstande end det i pkt. 2.1 anførte køretøj – herunder affald m.v. – på og omkring den lejede vinteropbevaringsplads må ikke finde sted uden forudgående tilladelse fra udlejer. Udlejer kan i givet fald uden varsel og uden at ifalde ansvar lade sådanne effekter fjerne for lejers regning.

2.10. Lejer er, pga. mulig brandfare, forpligtiget til at frakoble køretøjets batteri, når køretøjet henstilles på vinteropbevaringspladsen. I tilfælde af, at dette kan skade bilens elektronik, skal lejer kontakte Autogalleriets ansvarlige for vinteropbevaring.

 1. Lejemålets overtagelse, opsigelse og ophør

3.1. Lejemålet tager sin begyndelse ved aflevering af køretøjet og ophører ved afhentning af køretøjet.

3.2. Lejemålet er uopsigeligt.

 1. Lejens størrelse

4.1. For biler andrager lejen (Den til enhver tid gældende pris fremgår af hjemmesiden) er inkl. 25% moms, hvilken leje erlægges forud senest samtidig med aflevering af køretøjet. Ved manglende afhentning beregnes efter 1.4. fortsat leje pr. påbegyndt måned.

4.2. For motorcykler andrager lejen (Den til enhver tid gældende pris fremgår af hjemmesiden) er inkl. 25% moms, hvilken leje erlægges forud senest samtidig med aflevering af køretøjet. Ved manglende afhentning beregnes efter 1.4. fortsat leje pr. påbegyndt måned.

4.3. Der ydes ikke nedslag i lejens størrelse for perioder, hvor vinteropbevaringspladsen ikke benyttes.

 1. Depositum

5.1. Der indbetales intet depositum.

 1. Vedligeholdelse og renholdelse

6.1. Al indvendig vedligeholdelse af de lokaler, hvori den lejede standplads er placeret, og af installationer påhviler udlejer.

 1. Det lejedes stand

7.1. Den lejede vinteropbevaringsplads er af lejer overtaget, således som besigtiget.

7.2. Ved lejemålets ophør skal den lejede opbevaringsplads afleveres i samme stand som ved overtagelsen.

 1. Skiltning

8.1. Lejer er kun mod udlejers forudgående godkendelse og for egen regning berettiget til at opsætte skilte på den lejede standplads.

8.2. Udlejer er berettiget til at kræve, at der på vinteropbevaringsplads opstilles en nærmere angivet skiltning med angivelse af stamdata for det i pkt. 2.1 anførte køretøj.

 1. Fremleje- og afståelsesret

9.1. Der tilkommer ikke lejer fremleje- eller afståelsesret.

 1. Forsikringer

10.1. Udlejer sørger for og betaler præmie til sædvanlig hus- og grundejerforsikring samt brandforsikring for den ejendom, hvori den lejede vinteropbevaringsplads er placeret.

10.2.  Lejer er selv forpligtet til at tegne eventuel kasko- eller stilstandsforsikring for køretøjet. Udlejer påtager sig derfor intet ansvar for skader, som måtte opstå, mens køretøjet opbevares, udstilles eller manøvreres inden for udlejers lokaler.

 1. Ejendommens forsyning

11.1. Udlejer leverer el, vand og varme til den ejendom, hvori den lejede vinteropbevaringsplads er placeret. Lejer er berettiget til at benytte ejendommens forsyninger og betaler ingen udgifter hertil. Dog kan udlejer ved brug af batterilader opkræve et gebyr herfor.

11.2. Udlejer sørger for, at det lokale, hvori den lejede vinteropbevaringsplads er placeret, er omfattet af videoovervågning og tyverialarm. Tyverialarmen vil dog alene være i funktion, når der ikke opholder sig personer i lokalet.

11.3. Udlejer er forpligtet til at holde den ejendom, hvori den lejede vinteropbevaringsplads er placeret, opvarmet til et passende komfortabelt niveau – og under alle omstændigheder frostfrit.

Phone 30 33 02 61 Hours Lørdag-søndag kl. 10-16

Privatlivspolitik