Seneste nyheder

Åbningstider

Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Priser

Entré kr.  50,-
Børn u. 12 år Gratis
Grupper kr.  40,-
(min. 10 personer)

 

 Auto Galleriets sponsorerFølg os på Facebook

Find Auto Galleriet på Facebook

Følg os på YouTube

youtube-logo

Betalingsservice tilmelding

Klik her for at tilmelde betaling af medlemskontingent til Betalingsservice

Vilkår for leje af standplads i Auto Galleriet


(aftaler indgået fra og med den 1. januar 2018)

Ved leje af standplads i AUTO GALLERIET anvendes følgende lejekontrakt:

1. Lejemålets genstand

1.1. Det lejede udgør en af udlejer nærmere angivet standplads i udlejers lokaler med plads til ét køretøj.

1.2. Den lejede standplads er beliggende i den til enhver tid af udlejer til formålet benyttede ejendom - p.t. ejendommen Industrivej Syd 1A, 7400 Herning.

 
2. Lejemålets anvendelse

2.1. Det lejede må af lejer alene anvendes til udstilling og opbevaring af et stk. [bil/motorcykel/knallert] og må ikke anvendes til andet end det aftalte formål. Det i lejemålet til enhver tid opbevarede køretøj skal på forhånd være godkendt af udlejer. Det står i øvrigt lejer frit for at vælge mellem flere af udlejer godkendte køretøjer, når standpladsen skal udnyttes.

2.2. Lejer er indforstået med, at udlejer anvender de lokaler, hvori standpladsen er placeret, til udstillingsformål, og at lejers køretøj derfor udstilles over for et bredt publikum. Alene udlejer oppebærer enhver indtægt som følge af denne udstillingsaktivitet.

2.3. Lejer er forpligtet til at sørge for, at det på standpladsen placerede køretøj til enhver tid er i rengjort og sikker stand. Køretøjet må endvidere ikke være tildækket på de tidspunkter, hvor lokalerne anvendes til udstillingsformål.

2.4. Lejer er berettiget til at afhente og aflevere det af denne lejekontrakt omfattede køretøj på ethvert tidspunkt. Dog har lejer pligt til at give meddelelse til udlejer, hvis køretøjet afhentes for en periode af mere end to uger. Udlejer er i så fald berettiget til at disponere over lejers standplads til anden side

2.5. Udlejer er berettiget til uden forudgående varsel at flytte placeringen af den lejede standplads, så længe dette sker inden for rammerne af udlejers lokaler.

2.6. Såfremt der fra arbejdstilsynet og/eller miljømyndigheder, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder af enhver art stilles krav til den lejede standplads, for at dette kan anvendes til den af lejer påtænkte brug, vil omkostningerne ved de hertil nødvendige foranstaltninger skulle afholdes af udlejer.

2.7. Udlejer drager omsorg for eventuelle myndigheders nødvendige godkendelse til lejemålets benyttelse.

3. Lejemålets overtagelse, opsigelse og ophør

3.1. Ved lejemålets indgåelse er det uopsigeligt i 12 måneder, hvorefter det kan opsiges med 3 måneders varsel til en betalingstermin som er 1.1. og 1.7. Derefter gælder pkt. 3.3.

3.2. Lejemålet kan fra udlejers side opsiges med 3 måneders varsel. Der sker ingen refusion af standleje.

3.3. Lejemålet kan fra lejers side opsiges med 3 måneders varsel til en betalingstermin 1.1. og 1.7. Der sker ingen refusion af standleje.

3.4. Lejemålet ophører straks, såfremt lejers medlemskab af foreningen Auto Galleriet ophører. I så fald er lejer ikke berettiget til en tilbagebetaling af allerede forudbetalt leje.

4. Lejens størrelse

4.1. Den årlige leje erlægges halvårligt forud hhv. 1.1. og 1.7.

4.2. Der ydes ikke nedslag i lejens eller forbrugstillæggets størrelse for perioder, hvor standpladsen ikke benyttes.

4.3. Den årlige leje kan til enhver tid ændres ved beslutning foretaget af udlejers generalforsamling. Eventuelle lejereguleringer vedtaget af generalforsamlingen træder i kraft fra den førstkommende 1. juli.

4.4. Der betales månedsvis leje fra førstkommende 1. indtil første betalingstermin.

5. Depositum

5.1. Der indbetales intet depositum.

6. Renovation

6.1. Lejer sørger selv for fjernelse af al renovation.

6.2. Oplagring af andre genstande end det i pkt. 2.1 anførte køretøj - herunder affald m.v. – på og omkring den lejede standplads må ikke finde sted uden forudgående tilladelse fra udlejer. Udlejer kan i givet fald uden varsel og uden at ifalde ansvar lade sådanne effekter fjerne for lejers regning.

7. Vedligeholdelse og renholdelse

7.1. Al indvendig vedligeholdelse af de lokaler, hvori den lejede standplads er placeret, og af installationer påhviler udlejer. Lejer er dog forpligtet til at holde den lejede standplads i god renholdt stand.

8. Det lejedes stand

8.1. Den lejede standplads er af lejer overtaget, således som besigtiget.

8.2. Ved lejemålets ophør skal den lejede standplads afleveres i samme stand som ved overtagelsen.

9. Skiltning

9.1. Lejer er kun mod udlejers forudgående godkendelse og for egen regning berettiget til at opsætte skilte på den lejede standplads.

9.2. Udlejer er berettiget til at kræve, at der på standpladsen opstilles en nærmere angivet skiltning med angivelse af stamdata for det i pkt. 2.1 anførte køretøj.

10. Fremleje- og afståelsesret

10.1. Der tilkommer ikke lejer fremleje- eller afståelsesret.

11. Forsikringer

11.1. Udlejer sørger for og betaler præmie til sædvanlig hus- og grundejerforsikring samt brandforsikring for den ejendom, hvori den lejede standplads er placeret.

11.2. Lejer er selv forpligtet til at tegne eventuel kasko- eller stilstandsforsikring for køretøjet. Udlejer påtager sig derfor intet ansvar for skader, som måtte opstå, mens køretøjet opbevares, udstilles eller manøvreres inden for udlejers lokaler.

12. Ejendommens forsyning

12.1. Udlejer leverer el, vand og varme til den ejendom, hvori den lejede standplads er placeret. Lejer er berettiget til at benytte ejendommen forsyninger og betaler ingen udgifter hertil.

12.2. Udlejer sørger for, at det lokale, hvori den lejede standplads er placeret, er omfattet af videoovervågning og tyverialarm. Tyverialarmen vil dog alene være i funktion, når der ikke opholder sig personer i lokalet.

12.3. Udlejer er forpligtet til at holde den ejendom, hvori den lejede standplads er placeret, opvarmet til et passende komfortabelt niveau – og under alle omstændigheder frostfrit.